موزه مهندسی برق "نصیر" در دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

47