«هنر جدید و زیبایی» از نگاه شهید سید مرتضی آوینی

278