رئیس جمهور

29

رئیس جمهور: برای نیازهای تسلیحاتی کشور بیش از 90 درصد روی پای خود ایستاده ایم

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32.7 هزار دنبال کننده