دود دست اول به چه دودی گفته میشود ؟

139

توضیحات دکتر محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در رابطه با دود دست اول - جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران - iata.org.ir