پاورپوینت علوم تجربی نهم - فصل 5 - نیرو

99
دانش پسند 158 دنبال‌ کننده
99 بازدید
اشتراک گذاری
برای دانلود فایل پاورپوینت . استفاده از مطالب بیشتر به سایت daneshpasand.ir مراجعه نمائید ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ چه موقع به جسم نیرو وارد کرده ایم ؟ وقتی جسمی را می کشیم یا آن را هُل می دهیم به آن جسم نیرو وارد کرده ایم آثار نیرو بر یک جسم به چه صورت هایی نشان داده می شود ؟ تغییر شکل جسم - شروع به حرکت جسم - افزایش سرعت جسم - کاهش سرعت جسم - توقف جسم تغییر جهت حرکت جسم مفهوم این جمله چیست ؟ « نیرو اثر متقابل بین دو جسم است » یعنی در بوجود آمدن نیرو همواره دو جسم مشارکت دارند که این دو جسم ممکن است با هم در تماس باشند یا نباشند . در چه صورت نیروهای وارد بر جسم متوازنند ؟ اگر بر جسمی چند نیرو به طور همزمان اثر کند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند، می گوییم نیروهای وارد بر جسم متوازن اند . به عبارت دیگر اگر برآیند نیروهای وارد برجسم صفر باشد . قانون اول نیوتن را بیان کنید ؟ تا زمانی که نیروهای وارد بر جسم متوازن باشند ، جسم ساکن همچنان ساکن و جسم متحرک همچنان به حرکت خود در خط راست ادامه می دهد و تغییری در نحود حرکت آن ایجاد نمی شود قانون دوم نیوتن را بیان کنید ؟ اگر بر جسمی که در حال تعادل است ( طبق قانون اول ) نیروی خالصی را وارد کنیم ، جسم ساکن شروع به حرکت می کند و سرعت جسم متحرک کم یا زیاد می شود . نیروی خالص وارد بر یک جسم سبب تغییر سرعت آن می شود یعنی نیرو سبب ایجاد شتاب می شود . اگر بخواهیم جسمی را به حرکت درآوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟ باید به آن جسم نیرو وارد کنیم اگر خودرویی بخواهد متوقف شود، باید در کدام جهت به آن نیرو وارد شود؟ در خلاف جهت حرکت جسم باید به آن جسم نیرو وارد کنیم . رابطه شتاب جسم با جرم و نیرو را بیان کنید ؟ رابطه آن را بنویسید . هر چه جرم جسم بیشتر باشد شتاب جسم کمتر خواهد شد هر چه مقدار نیروی وارد شده بر جسم بیشتر باشد جسم شتاب بیشتری خواهد گرفت وزن چیست ؟ وزن جسم برابر با نیروی گرانشی (جاذبه ای ) است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود نسبت وزن جسم به جرم آن را بنویسید . شتاب جاذبه × جرم جسم = وزن جسم شتاب جاذبه در سطح زمین برابر 8/9 نیوتن بر کیلوگرم می باشد که در حل مسائل آن را 10 در نظر می گیریم قانون سوم نیوتن را بیان کنید . هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اوّل نیرویی به همان اندازه ولی در خلاف جهت جسم اول وارد می کند . برای قانون سوم نیوتن چند مثال وارد کنید . وقتی در داخل قایق پارو می زنیم ، نیرویی به آب به شمت عقب وارد می کنیم و آب نیرویی به همان اندازه به ما و به طرف جلو وارد می کند . وقتی موتور موشک روشن می شود نیرویی به سمت پائین به هوا وارد می کند و هوا نیز نیرویی به همان اندازه به سمت بالا بر موشک وارد می کند و موشک به سمت بالا می رود . نیروی عمودی سطح یا تکیه گاه چیست ؟ وقتی جسمی بر روی یک سطح قرار دارد به دلیل نیروی وزن به طرف زمین کشیده می شود و برای آن که نیروها متوازن باشند باید نیرویی آن را خنثی کند . به این نیرو که از طرف تکیه گاه به سمت بالا بر جسم وارد می شود نیروی عمودی بر سطح یا تکیه گاه می گویند و آن را با FN نشان می دهند . نیروی اصطکاک را تعریف کنید ؟ وقتی جسمی را روی زمین می کشیم یا هل می دهیم ، نیرویی در خلاف جهت حرکت ما بوجود می آید ، همچنین وقتی جسم روی زمین در حال حرکت است ، نیرویی در خلاف جهت حرکت از طرف زمین بر آن وارد می شود که به این نیروها اصطکاک
دانش پسند 158 دنبال کننده
pixel