الکامپ۶۳: احتیاط و زمان مناسب در کمپین تبلیغاتی دو عامل اصلی هستند.

305

گفتگو با سالار نظری مدیرمارکتینگ مجموعه ایده پردازان در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ.