معدن‌کارهای فاجعه چرنوبیل

267

توصیف Amelkov یکی از معدن‌کارها در چرنوبیل از شرایط کار در آن زمان