آزادسازی بزرگراه راهبردی متصل به حلب

89

آزادسازی بزرگراه راهبردی متصل به حلب مناطق راشدین چهار و خان العسل در حلب از اشغال هفت ساله تروریست‌های تکفیری به دست نیرو‌های مقاومت ارتش سوریه آزاد شد.

pixel