ایجاد نقطه درCOGO

305

روش محاسبه و تولید نقطه در زیر برنامه COGO از برنامه Land Star در کنترلر CHC GPS www.nprco.com