خطاهای برداشتی - ادراکی ( مصاحبه شغلی)

1,617

مهندس شهرام کریمی خطاهای برداشتی -ادراکی در فرآیند استخدام را شرح میدهد. این ویدیو بخشی از دوره الکترونیکی مصاحبه و نگارش رزومه تاثیرگذار می باشد. برای مشاهده کامل این دوره می توانید اپلیکشن هم آموز را نصب کنید. hamamooz.com