«محدود بودن اطلاعات موجب ویژه خواری های عجیبی می شود»

91

در این کلیپ کوتاه، رهبر انقلاب به بیان نکاتی پیرامون شفافیت اقتصادی می پردازند