بازدید وزیر علوم، فناوری و تحقیقات سریلانكا از پژوهشگاه

106

دكتر پرماجایانتها، وزیر علوم، فناوری و تحقیقات سریلانكا و هیات همراه، با هدف آشنایی با ظرفیت های موجود در پژوهشگاه صنعت نفت و برقراری تعاملات آتی، روز یك شنبه 26 دی ماه از بزرگ ترین مركز تحقیقاتی نفت خاورمیانه بازدید كردند. http://www.ripi.ir/index.php/newss/82-setad/1778-ripi-95-10-27-02