خط تولید سیم خاردار

222
سیم خاردار که برای حصار استفاده میشود، خط تولید جالبی دارد که توسط دستگاه اتوماتیک انجام میشود.
pixel