کوچینگ چیست؟

94

ابتدا به تعریف مختصر فرآیند کوچینگ بپردازیم. کوچینگ عبارتست از ارتباط دوطرفه شما با راهنما به منظور حرکت از حالت فعلی به حالت مطلوب. در واقع کوچینگ فرآیندیست که طی آن فرد مراجعه کننده از تجربیات مربی یا کوچ جهت کسب نتایج مورد استفاده می کند.

مطالعه شریف
مطالعه شریف 193 دنبال کننده