17فروردین 96 دین و زندگی با دکتر سرکشیک زاده در شبکه 1

2,825

دکتر سرکشیک زاده در برنامه ونوس شبکه یک سیما در یک زمان کوتاه به تفاوت مدل مطالعه دروس دین و زندگی منابع دین و زندگی کنکور پرداخت . www.drsarkeshikzadeh.com www.dinikonkoor.com