قدرت ارتعاشات در قوآنین کیهآنی

975
ارتعاش در قوانین کیهانی همان توجه به خواسته ها با استفاده از تجسم خلاق،سپاسگزاری و...
pixel