کنترل تردد پارکینگ ، درب سکشنال

451

درب سکشنال برای یک محیط اداری سیستم مدیریت پارکینگ سیستم کنترل تردد با کارت برد بلند نرم افزار گزارشگیری با سطوح دسترسی متفاوت امکان ارسال فرمان بازشو از نرم افزار