سکته ناگهانی نماینده مجلس آلمان هنگام سخنرانی

500
نماینده مجلس آلمان حین سخنرانی سکته کرد.
pixel