نشست خبری معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعی

179
فیلم نشست خبری دکتر همتی معاون محترم درمان سازمان تأمین اجتماعی 7 بهمن ماه 1392
pixel