بخش اول - مرحله چهارم دوره دوپینگ مکالمه

121
برای دریافت کامل دوره دوپینگ مکالمه به سایت آکادمی زبان سلکت مراجعه کنید. این دوره به زودی از حالت رایگان بیرون خواهد آمد.
pixel