بازسازی مدرسه

400

روستای زلزله زده #کوئیک_مجید #قرارگاه_حاج_احمد_متوسلیان -هزینه با مشارکت#هیأت_ریحانة_النبی_تهران#کرمانشاه-زلزله#هر-هیأت-یک-روستا#خادم-هیأت-خادم-مردم