بدون بازاریابی، فروش آسیب پذیر می‌شود.

13
بازارها مدام در حال تغییر هستند و لذا این موضوع می‌تواند فروش را تحت تأثیر قرار دهد؛ و اینجاست که بازاریابی نقش مهمی را ایفاء می‌کند.
گروه کلید 26 دنبال کننده
pixel