معرفی توانیابان نمونه مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد (قسمت اول)

232
معرفی توانیابان نمونه مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در مراسم بیست و پنجمین سالگرد مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و سالگرد روز جهانی معلولان سال 1388
pixel