روی خط نانو: کارخانه‌ای که در سه شیفت کاری محصول نانویی تولید می‌کند

11,346