مستند خانه رئیسعلی دلواری

2,096

رئیسعلی دلواری سردار مقاومت جنوب در مقابل انگیس ایستاد تا امروز ما بایستیم. به بوشهر بیایید و از دلوار و خانه رییسعلی دلواری دیدن کنید

چاخته 48 دنبال کننده
pixel