دربارۀ دکتر مهدی فروغ، از زبان سیروس فروغ

415
بخشی از گزارش دوران دانشکدۀ هنرهای دراماتیک؛ در شمارۀ چهارم مجلۀ پدیدار (اسفند ۹۶)؛ دانلود مجله در آرشیو سایت: padidarmag.art.ac.ir
pixel