چرخه بیماری سفیدک داخلی انگور

39
سفیدک داخلی انگور یکی از خسارتراترین بیماریهای انگور می باشد که به تمام قسمتهای سبز گیاه بخصوص به برگها می زند, لکه های برگی به رنگ زرد کمرنگ با ظاهری روغنی, زاویه دار و محدود به رگبرگها, برگهای شدیدا آلوده خزان می کنند, انتهای سرشاخه های آلوده ضخیم و عصایی می شود, حبه های جوان بسیار به بیماری حساس میباشند در مناطقی که ارقام حساس کشت می شود و شرایط برای آلودگی مساعد باشد, استفاده از قارچکشها بهترین راه کنترل بیماری است. * قارچکش جدید اوروگو باسف آلمان با دو ماده موثره جدید آمتوکترادین (ماده موثره از گروه شیمیایی جدید با نحوه اثر جدید) و دیمتومورف ( ماده موثره موجود در کابریودو و آکروبات ام زد با خاصیت ترنس لامینار) گزینه ای مناسب جهت مدیریت مقاومت اوومیستها(سفیدکهای داخلی و گونه های فیتوفتورا) به سایر قارچکشها می باشد.
pixel