آموزش حسابداری استهلاک دارایی های ثابت بدون فاکتور

126

اگر دارایی ثابت فاکتور نداشته باشد آیا قابل اعمال استهلاک است یا خیر؟به این پرسش استاد حسابداران برتر پاسخ می دهد.