با پرخاشگری و بددهنی نوجوان چکار کنم؟

175
ما در برابر فحش دادن و پرخاشگری نوجوان دو واکنش می‌توانیم داشته باشیم: واکنش اول نسبت به ظاهر پرخاش و بددهنی نوجوان. واکنش دوم نسبت به ریشه پرخاش و بددهنی نوجوان. ادامه مقاله: در سایت panahesabz.com
قاسم نوری 5 دنبال کننده
pixel