آموزش تمبک در آموزشگاه موسیقی آذرنگ

753
علی ضیایی از هنرجویان با استعداد استاد البرز خانی که حدود6 ماه تحت آموزش بوده اند.
pixel