بازگشت احتمالی شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو

78
در برنامه تقاطع با موضوع بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری بازار خودرو،التهابات جاری در بازار مطرح شده و بررسی می گردد که آیا بازگشت شورای رقابت نسخه مناسبی برای درمان التهابات موجود می باشد یا خیر.
pixel