موشن گرافی طرح همیاران مهر

776

در این طرح، با مهربانی شما اقشار نیازمند جامعه را توانمند می سازیم.کمک های شما به صورت وام قرض الحسنه بدون سود در اختیار نیازمندان قرار گرفته و بعد از بازگشت اقساط به بانک، مجدداً به نیازمند دیگری وام اعطا می شود. در طرح همیاران مهر، تصمیم گیرنده شمایید؛ و می توانید معرف فرد نیازمند برای دریافت وام از بانک باشید.