شبکه های GAN (شبکه های مولد تخاصمی)-قسمت 1-مهندس خالویی

3,475
در این ویدیو دکتر خالویی در دوره پائیزه مرکز تحقیقات هوش پارت ابتدا به تشریح مدل های مولد و اتوانکدر های پرداخته و در نهایت به معرفی و بررسی شبکه های GAN هامی پردازد(قسمت1/2 )
pixel