صحبت های رییس انجمن اولیا و مربیان واحد گلستان

38

امیر قیسی پدر دانش آموز علی قیسی و رییس انجمن اولیا و مربیان واحد گلستان از تاثیر مدیریت و برنامه های این مدرسه بر فرزندش و دیگر دانش آموزان می گوید‌‌. ویدیو را ببینید.