پاسخ تست دیگری در مورد انرژی

181

فرید شهریاری ، تستی از آزمون قلمچی را توضیح می دهد . صورت این تست را می توانید در کانال تلگرامی ما به آدرس fizike1@ بیابید . کافی است #تست17 را جستجو کنید .