۱۰ دام اصلی مدل کسب و کار برای استارتاپ ها

1,952

ویدیوی زیر بخشی کوتاه از کارگاه دو روزه ی کارآفرینی ناب است، در این بخش در ادامه ی بحث های مطرح شده در کارگاه به جمع بندی چیزهایی که اگر کارآفرینان رعایت کنند استارتاپ و مدل کسب و کار بهتری خواهند داشت، پرداخته ام. ناصر غانم زاده