چگونه با کودک و نوجوان خود صحبت کنیم؟

82

دکتر به پژوه در برنامه مشاور توضیح می دهد.برنامه مشاور هر روز بجز سه شنبه و پنجشنبه ساعت 15:00 از شبکه آموزش سیما. ویدئو های بیشتر در سایت شبکه به آدرس tv7.ir