تلاوت زیبای قاری ممتاز آقای محمد مهدی جعفری

156

تلاوت سوره اعلی توسط قاری ممتاز آقای محمد مهدی جعفری یکشنبه 5 خرداد 1398 پایگاه بسیج شهید چمران