شبیه سازی دستورات حرکتی سیستم عصبی بیماران نخاعی با پاراواک

316
(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)
pixel