زیر بغل سیمکش ضربدری

3,507
عضلات اصلی : زیر بغل سیمکش ضربدری عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی - عضلات کمکی :گرد بزرگ و گرد کوچک،دلتوئید قدامی شرایط خاص دریافت برنامه تغذیه و تمرین از طریق وب سایت www.vipfitness.ir
Vipfitness 92 دنبال کننده
pixel