سیستم کمکی هشدار دهنده بار مجاز در هر ارتفاع(operration control)

58
- سیستم کمکی operation control با توجه به جدول افت ظرفیت دستگاه در ارتفاع های مختلف که توسط کارخانه سازنده اعلام میگردد جهت جلوگیری از آسیب و فشاروارد شده به سیستم هیدرولیک و همچنین جهت جلوگیری از وا ژگونی دستگاه در صورتی که وزن بار پالت بیش از حد مجاز جدول افت ظرفیت استاندارد اعلام شده باشد توسط سنسورهای موجود بر روی دستگاه شروع به دادن سیگنال هشدار کرده که وزن پالت در ارتفاع مورد نظر بیش از حد تعیین شده دستگاه میباشد .لطفا جهت اطلاعات بیشتر به سایتwww.kasralift.com مراجعه نمایید.
pixel