اعتراف دکتر سلی شاهور - رئیس مرکز مطالعات ایران و خلیج

1,042

اعتراف دکتر سلی شاهور ( رئیس مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس اسرائیل) مبنی بر اینکه قبل از تاسیس رژیم اسرائیل این بهائیان بودند که زمینهای فلسطین را در اختیار یهودیان قرار دادند