اجرای سناریوی Pivot در متاسپلویت

226

در فرآیند تست نفوذ یکی از مراحل بسیار مهم، مرحله Post Exploitation است. در واقع پس از ایجاد دسترسی در هنگام تست نفوذ می توان به سیستم های دیگری که در شبکه هدف قرار دارند نیز دسترسی پیدا کرد. یکی از سناریوهای مهم در فرآیند تست نفوذ و Post Exploitation، سناریوی Pivoting می باشد. در این سناریو سیستم ها مشابه تصویر زیر شبیه سازی شده اند.

esecurity.ir
esecurity.ir 389 دنبال کننده