موفقیت استارتاپ ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی

289

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

سرخ پوست
%95
کارگردان: نیما جاویدی مدت زمان: یک ساعت و 27 دقیقه
سرخ پوست