گفتار 30 ”معنای سلوک“

80
جملات ارزشمند،گذر حقیقت از سه مرحله ی کمال معرفت شهودی و محبت عشق الهی.
pixel