مبدل افزایش دهنده(Boost Converter )

777

بادیدن این به سوالات زیر پاسخ خواید داد: مبدل افزایش دهنده ولتاژ چگونه کار می کند؟ چگونه یک مبدل افزایش ولتاژ ساده بسازیم؟ مدار مبدل ولتاژ چیست؟