ساخت تجهیزات نوری برای استفاده در حوزه های علوم شناختی

274

در حال حاضر چندین طرح تحقیقاتی در ارتباط با ساخت تجهیزات مورد نیاز در امر مطالعات رفتاری دینامیکی مغز در دانشگاه شهید بهشتی در حال انجام است که آزمایشات اولیه نشان از موفقیت تولید و تامین این امکانات در داخل کشور می باشد.

علوم شناختی
علوم شناختی 124 دنبال کننده