دوش میآمدو رخساربرافروخته بود

138
هنرمندان نیشابوری استادحمیدرحمتی واستادمهدی رحمتی درچهلمین روزدرگذشت پدرعزیزشان سرمزار مناجات خوانی وچاووش خوانی وباپدرشان درددل کردن باصداهای آسمانی نفستون گرم ان شاالله
1 سال پیش
rahmatim1 5 دنبال کننده
pixel