ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

کامند read

1
کامند read در لینوکس
3 ماه پیش
# redhat
# ubuntu
pixel