شهید همت: هر ضربه ای که به دشمن می زنیم آمریکا را می لرزاند.

68

شهید همت: هر ضربه ای که به دشمن می زنیم آمریکا را می لرزاند.

آگاهی
آگاهی 90 دنبال کننده